Museum Adolphi Friderici Detalj av Plansch I i Museum Adolphi Friderici, avbildning av Simia apella

Museum Adolphi Friderici har kommit att beteckna både den naturaliesamling som svenske kungen Adolf Fredrik (1710-1771) skapade, och de böcker som Carl von Linné sammanställde, med beskrivningar och avbildningar av de ingående djuren (Linnaeus, 1754, 1764).

Både Adolf Fredrik och hans drottning, Lovisa Ulrika (1720-1782), höll sig med naturaliekabinett, på modet under 1700-talets första hälft. Samlingarna innehöll en en blandning av föremål, men huvudsakligen exotiska djur. Kungen förvarade sin samling i Ulriksdals slott, strax norr om Stockholm, medan drottningens kabinett fanns i Drottningholms slott, också i Stockholmstrakten. Kungens samling innehöll främst alkoholkonserverade djur, i ungefär 1100 glaskärl. Drottningen samlade torra preparat, huvudsakligen snäckskal, koraller och insekter.

Carl Linnaeus, då professor i Uppsala, tillbringade totalt nio veckor på Ulriksdal under perioden 1751-1754 med målet att sammanställa och publicera en katalog över kungens samling. Den första volymen utkom 1754, i folio och med rikliga illustrationer (Linnaeus, 1754). På grund av statens finansiella problem efter sjuåriga kriget, dröjde utgivningen av en andra volym till 1764 (Linnaeus, 1764). Det blev då en anspråkslös bok i litet format och utan illustrationer.

Huvuddelen av kungens samling överfördes till Kungliga Vetenskaps-Akademiens samlingar år 1801 och bildade en framträdande del av akademins samling när den ombildades till Naturhistoriska riksmuseet år 1828. Kungens samling är viktig därför att den utgjorde en ansenlig del av basen för Linnés kunskap om djuren. Den innehåller också många typexemplar för djur beskrivna av Linné i tionde och tolfte upplagorna av Systema Naturae (Linnaeus, 1758, 1766).

De herpetologiska och ichthyologiska delarna av Museum Adolphi Friderici har bearbetats på senare tid av Andersson (1899, 1900) respektive Fernholm & Wheeler (1980). De kunde dock inte återfinna alla kungens exemplar. Förteckningarna över innehållet i Museum Adolphi Friderici har inte hållits fortlöpande uppdaterade, och kungens samling har inte alltid hållits skild från övriga delar av akademiens eller riksmuseets samling. Samtida samlingar som museet erhöll, innehåller liknande material med lika bristfällig dokumentation. En del föremål har helt enkelt kommit bort, eller avförts genom byten med andra institutioner. Etiketter har försvunnit, blandats ihop eller avsiktligen ändrats. Något motsvarande sentida arbete med att katalogisera fåglarna och däggdjuren har inte skett.

Tack vare oförtröttliga ansträngningar av en följd av intendenter och teknisk personal, nu senast inom det s k SESAM-projektet, bekostat av kulturdepartementet, har vi ändå en relativt bra uppfattning om vilka exemplar som har bevarats till våra dagar.

Problem kvarstår, men inte minst genom att tillängliggöra samlingarna på Internet, hoppas vi få bisträckning från forskarsamhället för att lösa kvarstående problem med exemplarens autenticitet och identifiering. Internet-närvaron, inklusive webb-server, finansieras genom ett särskilt forskningsanslag 1996 till riksmuseet som ansvarsmuseum, för att tillgängliggöra linné-samlingarna på Internet.

Det bör påpekas att samlingarna innehåller djur av många olika grupper. Bilder av foster och hela vuxna primater görs tillgängliga för vetenskapligt bruk. Det kan hända att bilderna uppfattas som stötande av känsliga personer. Som forskare och intendenter med ansvar för dessa djur, vill vi framhålla att vi bevarar djuren med all respekt och med full förståelse för de etiska, kulturella och vetenskapliga värden de representerar.

Litteratur


  • ANDERSSON, L.G. 1899. Catalogue of the Linnaean type-specimens of snakes in The Royal Museum in Stockholm. Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 24 (4) (6): 1-35. lars_gabriel_andersson_1898_06-06.pdf (1,7 Mb)

  • ANDERSSON, L.G. 1900. Catalogue of Linnaean type-specimens of Linnaeus's reptilia in The Royal Museum in Stockholm. Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 26 (4) (1): 1-29.

  • FERNHOLM, B. & A. WHEELER. 1983. Linnaean fish specimens in the Swedish Museum of Natural History, Stockholm. Zoological Journal of the Linnean Society 78: 199-286.

  • LINNAEUS, C. 1754. Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sällsynte och främmande djur, som bevaras på kongl. lust-slottet Ulriksdahl beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnaeus. Stockholm, I-XXX, 1-96 pp. + 7 pp. Adolf_Frideriks_Naturalie_Samling_year_1754.pdf (315 Mb)

  • LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, 823 pp.

  • [LINNAEUS, C.] 1764. Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumque &c. &c. &c. in quo Animalia rariora imprimis & exotica: Aves, Amphibia, Piscis describuntur. Tomi secundi Prodromus. Holmiae. Pp 110.

  • LINNÉ, C. a. 1766. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio duodecima, reformata. Holmiae, 532 pp.

Text: Sven O Kullander
Copyright © Naturhistoriska riksmuseet och författaren, 1997-2001


Naturhistoriska riksmuseet
Senast uppdaterad: 14 februari 2001
Kommentarer om Linnés webbplats