Linnéporträtt Carl Lindman
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
     Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carl Axel Magnus Lindman: född 1856 i Halmstad, student vid Växjö högre läroverk 1874 och inskriven i Uppsala samma år, fil. kand i Uppsala 1878, fil. lic. och fil. dr. i botanik 1884, lektor i naturaliehistoria och fysik vid Stockholms Norra latinläroverk 1887, intendent och professor vid Botaniska sektionen vid Naturhistoriska riksmuseets från 1905, död 1928.

Exempel på Carl Lindmans handstil:

Lindmans handstil
Lindmans handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/lindman.html.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs