Linnéporträtt Olof Celsius
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Olof Celsius d. ä.: född 1670 i Uppsala, fil. mag. 1694, adjunkt i filosofi vid Uppsala universitet 1699, professor i grekiska 1703 och i österländska språk 1715, kyrkoherde i Börje från 1707, teologie doktor 1719, teologie professor 1727, domprost i Uppsala 1736, ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm, botaniskt intresserad, samanställde Flora Uplandica, död 1756 i Uppsala.

Exempel på Celsius handstil:

Celsius handstil
Celsius handstil

Referenser:

Mejier, B. red. 1905: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, fjärde bandet,Stockholm.

Stafleu, F. A. & Caran 1976: Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. Vol. 1: A-G, Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/celsius.html.se
Senast uppdaterad: 31 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs