Översikt över växtsamhällen

I litteraturen möter man ofta begrepp som hedar, ängar och myrar. Det man avser är miljöer med vissa gemensamma drag när det gäller graden av fuktighet, markens näringsinnehåll och dess kemiska beskaffenhet. Var och en av miljöerna omfattar flera olika växtsamhällen som sinsemellan är oskarpt avgränsade och som uppvisar övergångar.

Hedseriens växtsamhällen finns på torra, vanligen kemiskt sura och näringsfattiga marker, gemensamt är att de domineras av ris, smalbladiga gräs och få örter. På torra, kalkrika marker finns en typ av torrängar med mycket speciell flora, de benämns stäppartade torrängar och förs ibland till stäppserien och hit skulle man även kunna räkna de öländska och gotländska alvaren. Ängsseriens samhällen återfinns på näringsrika marker med rikare vattentillgång, här finner man färre ris, fler örter och mer bredbladiga gräs. Myr är ett gemensamt namn för olika typer av kärr och mossar, och återfinns på mycket fuktiga marker. Myrarnas flora har mycket olika karaktär beroende på vattnets näringstillgång och kalkhalt.

Nedanstående översikt ger exempel på några olika växtsamhällen.

Hedserien

Stäppserien

Ängsserien

Myrserien

Havsstränder

Sötvattensvegetation

Kulturmarker

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg