Hedtallskogar

Hedserien

Halländsk hedtallskog

Hällmarkstallskogen är en typ av hedtallskog som är mycket artfattig, väl utvecklad är denna vegetationstyp på platser där urberget går i dagen och där jordmånen är mager. Förutom tall (Pinus sylvestris) finner man mest mossor och lavar, till exempel olika arter av renlavar. Bland högre växter dominerar ljung (Calluna vulgaris), lingon (Vaccinium vitis-idaea), kruståtel (Deschampsia flexuosa), fårsvingel (Festuca ovina), bergsyra (Rumex acetosella), Hedtallskog kärleksört (Sedum maximum), stensöta (Polypodium vulgare) och vårspärgel (Spergula morisonii).
Mossrika tallskogar breder ut sig på mindre bergiga marker de och hyser också fler örter, bland annat skogsviol (Viola riviniana) och pyrolor (Pyrola). Där marken är sandigare kan mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) bli dominerande. De sällsynta arterna ryl (Chimaphila umbellata) och mosippa (Pulsatilla vernalis) hör också till hedtallskogarnas flora.

På fuktigare ställen, som i bergssvackor, påträffas nästan alltid arter som blodrot (Potentilla erecta), tuvull (Eriophorum vaginatum) och odon (Vaccinium uliginosum). På större fuktpartier tillkommer också skvattram (Rhododendron tomentosum) och hjortron (Rubus chamaemorus).

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/tall.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg