Hedgranskogar

Hedserien

Hedgranskog Hedgranskogar domineras i trädskiktet av gran (Picea abies) och i markskiktet ses ofta örnbräken (Pteridium aquilinum), kråkbär (Empetrum) samt piprör (Calamagrostis arundinacea). Mossor som husmossa och väggmossa dominerar vanlgen på marken.

Blåbärsgranskog är den vanligaste typen av hedgranskog och tillika den vanligaste skogstypen i Sverige. I denna skogstyp finns ris som blåbär (Vaccinium myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea) samt ett antal örter och gräs, men inte en så frodig och örtrik vegetation som i ängsgranskogarna. Till blåbärsgranskogens flora hör förutom de ovan nämnda även kruståtel (Deschampsia flexuosa), vårfryle (Luzula pilosa), ängskovall (Melampyrum pratense), skogsstjärna (Trientalis europaea), gullris (Solidago virgaurea) och revlummer (Lycopodium annotinum).
På lite näringsrikare marker möter man även ekorrbär (Maianthemum bifolium), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och harsyra (Oxalis acetosella).

På mer näringsfattiga och i regel också torrare jordar ersätts hedgranskogen av hedtallskog.

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/gran.html
Senaste uppdatering: 31 januari 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg