Fuktängar

Ängsserien

Bland de öppna ängsmarkerna brukar de som har god vattenförsörjning kallas fuktängar, vilket dock är ett ganska allmänt begrepp och omfattar en rad olika växtmiljöer. Det finns gradvisa övergångar mellan torrängar och myrseriens kärrsamhällen, samt mellan kalkfattiga och kalkrika fuktängar. Beroende på markens beskaffenhet får floran olika karaktär och betestrycket påverkar också artsammansättningen. Gemensamt för fuktängarna är att de har en örtrik vegetation med inslag av storbladiga och ganska bredbladiga gräs.

Betade fuktängar domineras ofta av stora bestånd av smörblomma (Ranunculus acris), vilken inte äts av boskapen, samt tuvtåtel (Deschampsia cespitosa). Den senare är ett starkt tuvbildande gräs, vars tuvor blir än mer framträdande genom kreaturens tramp. Typiska arter för de betade fuktängarna är också humleblomster (Geum rivale), ängsvädd (Succisa pratensis), blodrot (Potentilla erecta), samt gräset darrgräs (Briza media).

Då betet minskar eller upphör växer fuktängarna snabbt igen och domineras sedan av storväxta arter, särskilt älggräs (Filipendula ulmaria), kärrtistel (Cirsium palustre), strätta (Angelica sylvestris), ängsruta (Thalictrum flavum) och videört (Lysimachia vulgaris), samt högväxta stråväxter som plattstarr (Carex disticha), veketåg (Juncus effusus) och grenrör (Calamagrostis canescens). I norra Sverige är arter som smörboll (Trollius europaeus), brudborste (Cirsium helenioides), daggkåpor (Alchemilla) och midsommarblomster (Geranium sylvaticum) vanliga inslag i fuktängarna.

På kalkrika marker förekommer ofta älväxing (Sesleria uliginosa) i stort antal och på kalkfuktängar kan man bland annat finna orkidén ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata), ormrot (Bistorta vivipara) och krusfrö (Selinum carvifolia), samt en rad småväxta arter som majviva (Primula farinosa), rosettjungfrulin (Polygala amarella), tagelsäv (Eleocharis quinqueflora) och starrarter som slankstarr (Carex flacca), hårstarr (C. capillaris), loppstarr (C. pulicaris) och ängsstarr (C. hostiana).

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/fukt.html
Senaste uppdatering: 6 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg