Hedbjörkskogar

Hedserien

Den mest kända typen av hedbjörkskog är fjällbjörkskogen som vanligen förekommer på torra steniga fjällsluttningar. Fjällbjörkskogen når ända upp till kalfjället och domineras helt av fjällbjörk (Betula pubescens ssp. czerepanovii), men har också inslag av viden (Salix), dvärgbjörk (Betula nana) och nordkråkbär (Empetrum hermaphroditum). Örtskiktet består av låga arter som lumrar (Lycopodium), hönsbär (Cornus suecica), blåbär (Vaccinium myrtillus) och gullris (Solidago virgaurea). På lite mer näringsrik mark förekommer även arter som smörboll (Trollius europaeus), midsommarblomster (Geranium sylvaticum), mjölke (Epilobium angustifolium), ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och stenbär (Rubus saxatilis).

På rika marker övergår hedbjörkskogen i ängsbjörkskog som har rikare och frodigare örtflora.

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/fjbj.html
Senaste uppdatering: 29 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg