Näringsrika sjöar - Eutrofa sjöar

Sötvattensvegetation

Eutrof sjö Näringsrika (eutrofa) sjöar finns vanligen i södra och mellersta Sveriges slättområden. De ligger ofta på lerjordar i trakter med intensivt jordbruk och de är artrikare än näringsfattiga sjöar. Det mest karaktäristiska för de näringsrika sjöarna är de kraftiga bestånden av vass (Phragmites australis) som växer längs stränderna, och i vassbältena finns också ofta inslag av jättegröe (Glyceria maxima). Om sjön omges av öppna våtmarker är stora rundade buskage av gråvide (Salix cinerea) typiska.

Eutrof sjö Innanför de stora vassarna finner man vanligen ett antal storväxta örter som bredkaveldun (Typha latifolia), vattenskräppa (Rumex hydrolapathum), hästskräppa (R. aquaticus), vattenmärke (Sium latifolium), sprängört (Cicuta virosa), sjöranunkel (Ranunculus lingua), stor igelknopp (Sparganium erectum), svärdslilja (Iris pseudacorus), blomvass (Butomus umbellatus) och vattenstäkra (Oenanthe aquatica). På betade stränder brukar en så kallad blåzon utbildas innanför vassbältet genom boskapens bete och tramp. Strandvegetationen domineras ofta av jättestarr (Carex riparia), vasstarr (C. acuta), bunkestarr (C. elata) och grenrör (Calamagrostis canescens). Vid alla typer av sjöar i södra och mellersta Sverige är klibbal (Alnus glutinosa) ett typiskt inslag längs stränderna.

På och under vattenytan kan man hitta arter som dyblad (Hydrocharis morsus-ranae), vattenaloe (Stratiotes aloides), samt flera arter av natar (Potamogeton), andmatsväxter (Lemnaceae) och vattenpester (Elodea), utanför vassbältet kan man hitta stora bestånd av gul näckros (Nuphar luteum).

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/eutrof.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg