Lycopodiaceae

Lummerväxter

Beskrivning. Fleråriga, vanligen vintergröna kärlkryptogamer. Stjälk gaffelgrenad, oftast med både krypande, rotslående skott och upprätta, grenade eller ogrenade skott. Krypande skott under eller ovan mark. Blad spiralställda eller skenbart korsvis motsatta, fjäll- eller barrlika. Sporangier njurlika till runda, enrummiga, i vecket av vanliga blad eller på särskilda sporblad i axlika samlingar ('sporax'). Sporer talrika, lika (isospora). Könlig generation (gametofyt) liten, utan klorofyll, lever i symbios med svampar.

Användning. Lummerarternas sporpulver, så kallad nikt, var förr en apoteksvara. Nikt användes som sårpulver, men man rullade också piller i nikt för att de inte skulle klibba ihop. Vid teatern användes nikt för fyrverkeri- och blixteffekter då det flammar upp häftigt och fräser när det antänds. I folkmun kallas nikt ibland för kärringkrut. Främst utnyttjades mattlummer (Lycopodium clavatum) men även sporer från andra arter ingick ibland.

Övrigt. Samtliga svenska lummerväxter är fridlysta i hela landet. De får ej grävas eller dras upp med rötterna och ej heller plockas eller på annat sätt insamlas för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Familjen har fyra eller fem släkten och nästan 400 arter. I Sverige finns sex arter som tidigare fördes till ett enda släkte, Lycopodium, men som numera fördelas på de tre släktena lopplumrar (Huperzia), strandlumrar (Lycopodiella) och lumrar (Lycopodium). Till familjen hör arter som lopplummer (Huperzia selago), revlummer (Lycopodium annotinum), fjällummer (L. alpinum), och strandlummer (Lycopodiella inundata).
Arten dvärglummer (Selaginella selaginoides) hör till familjen mosslummerväxter (Selaginellaceae).

Kärlkryptogamer

Släkten:
Huperzia - lopplumrar
Lycopodiella - strandlumrar
Lycopodium - lumrar

Fridlysta
Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/lycopodia/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg