Ängsfräken

Equisetum pratense Ehrh.

Engsnelle Lund-Padderok Lehtokorte Vallelfting Shady Horsetail Wiesen-Schachtelhalm

Ängsfräken Beskrivning. Ängsfräken är en rikt grenig fräkenart med ganska späda stjälkar och grenar, hela växten är något sträv och den kan bli upp till fem decimeter hög. Bladslidorna har 10-20 bladtänder. Grenarnas första led är ungefär lika lång som bladslidan, grenarna är något bågböjda och har tilltryckta bladtänder. Sporangiesamlingen sitter i toppen av brunaktiga skott som under sommaren blir gröna och grenade.
Ängsfräken Ängsfräken är spädare än åkerfräken (E. arvense) och skiljs från denna genom sin strävhet och genom att ha bladslidor på stjälken som är liklånga med första grenleden.
Arten växer ofta i stora bestånd vilka ger ett påfallande skirt intryck.

Ängsfräken Utbredning. Ängsfräken förekommer i hela landet, den är ganska vanlig i fuktiga näringsrika granskogar, lundar, ängar och skogsbryn. Första fynduppgift publicerades år 1809 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) och syftar på växtplatsen.

Familj: Equisetaceae
Släkte: Equisetum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/equiseta/equis/equipra.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg