Råg

Secale cereale L.

Svenska synonym: höstråg, vårråg

Rug Almindelig Rug Ruis Rúgur Rye Saat-Roggen

Råg, ax Beskrivning. Råg är ett högväxt, ettårigt gräs med grågröna breda blad med små bladöron vid basen. Stråna är upprätta och kan bli dtygt en och en halv meter höga. Arten blommar i juni. Axet är tydligt tvåsidigt och dess oskaftade småax har ennerviga sylspetsiga skärmfjäll och ytteragnar med flera centimeter långa sträva borst. Alla småax i axet har ungefär lika långa borst vilket gör att borsten slutar på olika höjd i axet. I moget stadium böjer sig stråtoppen så att axet lutar. Råg kan sås på våren (vårråg) eller på hösten (höstråg). Rågåkrar har en tydligt grågrön färg vilket skiljer dem från andra sädesåkrar. Veteåkrar ger ett rent grönt, något silvrigt intryck, medan kornåkrar är påfallande guldglänsande. Som en kuriositet kan nämnas att man har mätt upp rotsystemet av en rågplanta till 622,8 kilometer i 0,051 kubikmeter jord (Mabberley 1997).
Råg Råg förväxlas ibland med odlade arter av korn (Hordeum vulgare), men hos de senare är borsten på småaxen i axets nedre del längre än på de övre, vilket ger intryck av att alla borst slutar på ungefär samma höjd. Råg kan också förväxlas med borstförsedda exemplar av vete (Triticum aestivum), men hos den senare sitter borsten i förekommande fall på skärmfjällen, vilka dessutom är breda, trubbiga och flernerviga.

Mogen råg

Utbredning. Råg är en odlad art som kan påträffas tillfälligt förvildad på skräpmark, i hamnar, vägkanter och vid hus och gårdar. Första fynduppgift som förvildad publicerdaes år 1835, men redan Linné påpekade att spillsäd från fjolårsgrödor av råg gav riklig återväxt (Hylander 1971).

Rågåker Användning. Rågodling är belagd redan från järnåldern, men fram till medeltiden hade den ingen framträdande roll i svenskt jordbruk, som mest inriktades på odling av korn. Redan under 1500-talet utgjorde rågen dock en tredjedel av all skördad säd och genom ökade odlingsarealer och svedjebruk ökade odling av råg fram till 1800-talet, mycket tack vare att rågbröd blev mer uppskattat än det ojästa bröd som erhölls från kornmjöl. Idag dominerar odling av vete (Triticum aestivum).
Råg odlas främst som brödsäd för framställning av rågbröd, rågflingor, rågkross och rågmjöl. I vissa fall besås åkrar i skogen med råg som viltfoder.

Råg Övrigt. Till skillnad från andra odlade sädesslag är rågen korsbefruktande med väl fungerande ståndarknappar och pollenkorn. När rågens blommor släpper ut sitt pollen sker detta explosionsartat under soliga dagar i juni vilket givit upphov till uttrycket 'rågen ryker'. Eftersom rågen är vindpollinerad är fruktsättningen beroende av torr väderlek, och regn förstör pollineringen med utebliven eller i varje fall starkt minskad skörd som följd. I äldre tid gick man ofta så kallad rågvakt i åkrarna för att förhindra att nattfrost förstörde grödan.
I och med rågodlingens frammarsch i Sverige ökade också inslaget av andra arter som var medlöpare i rågåkrarna, flera av dessa var besvärliga ogräs som minskade skörden. Två utav de mest kända var råglosta (Bromus secalinus) och klätt (Agrostemma githago), vilka båda följde med i det utsäde som användes. Genom ändrade odlingsmetoder och rensning av utsädet har båda dessa, tidigare så besvärliga ogräs, blivit mycket sällsynta i vårt land.

Etymologi. Artnamnet cereale kommer av latinets cerealis (brödsäd), vilket i sin tur kommer från Ceres, sädesodlingens gudinna i den romerska mytologin. Rågblomma är ett äldre namn på nagelört (Erophila verna).

Familj: Poaceae
Släkte: Secale

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tre mil sträckte sig kring den gårdens ägor på tre håll,
dalar och kullar och berg, men på fjärde sidan var havet.
Björkskog krönte de kullarnas topp, men på sluttande sidor
frodades gyllene korn och manshög vaggade rågen."

Ur Frithiofs saga av Esaias Tegnér (1825)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/secal/secacer.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg