Krypven

Agrostis stolonifera L.

Vetenskapliga synonym: A. alba auct.

Krypkvein Krybhvene Rönsyrölli Skriðlingresi Creeping Bent Weißes Straußgras

Stoloner av krypven

Beskrivning. Krypven är en flerårig, variabel art med nedliggande, knäböjda och uppstigande, eller upprätta strån. Från basen utvecklas mer eller mindre långa, ovanjordiska utlöpare (stoloner) som rotar sig vid noderna. Stolonerna bildas huvudsakligen när arten växer på platser där det råder liten konkurrens med andra arter, till exempel på naken jord. I mer sluten vegetation saknas utlöpare eller är mindre påtagliga. Bladen är smala och ljusgröna, snärpet är långt och spetsigt. Arten blommar i juli-augusti. Vippan är ofta rödaktig, vid blomningen med utbredda vippgrenar, men senare ihopdragen. De nedre vippgrenarna är ungefär liklånga. Småaxen saknar borst men har både ytteragn och inneragn.
Krypven liknar storven (A. gigantea) och kan i många fall vara svår att skilja från denna, storven har dock underjordiska utlöpare, samt vippor i vilka vippgrenarna vid nedersta noden är mycket talrika och delvis mycket korta. Arten brunven (A. canina), som förekommer på liknande platser som krypven, skiljs genom borstförsedda småax utan inneragn, samt trådfina nedre blad. Arten rödven (A. capillaris) skiljs genom kort trubbigt snärp.

Utbredning. Krypven är mycket allmän i södra och mellersta Sverige, mer ovanlig norrut. Den växer på alla slags fuktiga platser, som stränder, diken, fuktängar och vägkanter. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet stolonifera kommer av latinets stolon (utlöpare) och suffixet -fer (bära), namnet betyder 'med stoloner' och syftar på de ovanjordiska utlöparna.

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrosto.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg