Mossnycklar

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó

Vetenskapliga synonym: D. wirtgenii (Höppner) Soó

Mos-Gøgeurt Torfmoos-Knabenkraut

Mossnycklar Beskrivning. Mossnycklar är en tämligen smäckert byggd orkidé med smala, gräslika blad och rosaröda blommor. Bladen är rännformade och vanligen styvt upprätta, de är smalare än hos andra arter i släktet och saknar vanligen mörka fläckar. Mossnycklar blommar i juni-juli med rosaröda blommor som sitter, ganska många tillsammans, i ett klaselikt ax. Blommorna har en fint punkterad eller fläckad läpp och sporren är något böjd. Blommornas stödblad är fint tandade i kanten.
Mossnycklar tillhör det ofullständigt utredda och delvis svårbemästrade artkomplexet kring Mossnycklar sumpnycklar (D. traunsteineri) som bland annat karaktäriseras av de tandade stödbladen. Inom komplexet urskiljs mossnycklar genom sina mycket smala och vanligen ofläckade blad och att den vanligen växer bland vitmossor.

Utbredning. Mossnycklar är en sällsynt och nyligen uppmärksammad art vars utbredning är ofullständigt känd, men den har rapporterats från flera platser i Syd- och Mellansverige. Typiskt för mossnycklar är att den växer i blöta myrar med vitmossor (Sphagnum) och andra växtarter som mest förknippas med kalkfattiga miljöer. Till följearterna hör arter som vitag (Rhynchospora alba), storsileshår (Drosera anglica), flaskstarr (Carex rostrata) och andra arter som är vanliga i fattigkärr. Första fynduppgift är från 1966, benämnd 'den mesotrofa typen' av sumpnycklar (D. traunsteineri) av Nils Hylander i Svensk kärlväxtflora II (1966). Arten kallades mossnycklar och identifierades som tillhörande den tyska arten D. sphagnicola av Sven Birkedal och Jan Danielson 1981, i uppsatsen Första fyndet av mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) i Skåne (Svensk Botanisk Tidskrift 75: 313-314).

Etymologi. Artnamnet sphagnicola kommer av latinets Sphagnum (vitmossor) och incolens (bebo), namnet betyder 'lever bland vitmossor' och syftar på växtplatsen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Dactylorhiza

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactsph.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg