Ag

Cladium mariscus (L.) Pohl

Svenska synonym: tak-ag, gotlandsag

Storak Hvas Avneknippe Taarna Great Fen-Sedge Schneide

Ag Beskrivning. Ag är ett kraftigt byggt, högväxt, flerårigt halvgräs med grenad blomställning, ljusbruna axgyttringar och breda vintergröna blad. Den växer i lösa tuvor från en grov jordstam och bildar ofta vidsträckta bestånd. Ag är det största av våra halvgräs och kan bli över två meter hög. Strået är mångbladigt, nästan trint och har hårda gulaktiga ansvällningar. De grågröna bladen är omkring 15 millimeter breda, hårda, kölade och i kanten mycket vasst sågade. Blomställningen är högre än bladen, grenig, med små ljusbruna ax som sitter samlade i huvudlika gyttringar.
Ag kan knappast förväxlas med någon annan växt, den känns igen på sin storlek och de vasst sågtandade bladen.

Ag

Utbredning. Ag förekommer i ett flertal sydsvenska landskap, men är sällsynt utom på Gotland där den är allmän. Den växer i kalkrika sjöar och kärr. Under kvartärtiden hade agen en vid utbredning över stora delar av Syd- och Mellansverige och var betydligt vanligare än idag. Första fynduppgift är från Gotland 1741, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. På Gotland har ag använts i stor skala som taktäckningsmaterial, då bladen har en enastående beständighet mot väder och vind. Linné berättar i Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741) att "Gotlenningen slår af honom, täcker med honom hela sin Ladugård i stället för Halmtak, hwar igenom halmen sparas och taket uthärder twå eller tre halmtak för än det fördärfwas". Enligt Retzius (1806) kunde ag också användas till mattor, och han skriver att "Til grofwa mattor på golf, i bänkar och sängar kan den nyttjas, fast de äro nog hårda".

Etymologi. Artnamnet mariscus kommer troligen från lombardiskans maresk (sumpigt ställe) vilket syftar på växtplatsen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Cladium

Norden
Norra halvklotet
Fossila förekomster
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ibland har gläntorna i skogen en helt annan färg: det kom ett skimmer av blått och varmt brunrött mellan tallarna. Detta var träsken och deras »aglundar ». Träsk betecknar på Gotland liksom i Nordsverige en sjö, ett öppet vatten, således inte ett kärr. Agen är gotlandssjöarnas vass, den kan växa i väldiga fält men bildar ofta rundade bunkar, spridda som holmar över vattnet."

Ur De stora öarna i Östersjön av Carl Fries (1964)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/cladi/cladmar.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg