S

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

sabelvial
safflor
safsa
salepsrot
sallat
sallatsfibblor
saltarv
saltgräs
saltmålla
saltnarv
saltstarr
salttåg
saltört
sammetsdaggkåpa
sandbrodd
sanddraba
sanddådra
sandglim
sandklint
sandkrassing
sandkämpar
sandlosta
sandlupin
sandlusern
sandlök
sandmalört
sandmaskrosor
sandmålla
sandnarv
sandnejlika
sandnörel
sandrör
sandsallat
sandsenap
sandstarr
sandsvingel
sandtimotej
sandtrav
sandvedel
sandviol
sandvita
sandviva
Sankt Pers nycklar
sareptasenap
sarmatisk daggkåpa
savojfibblor
segstarr
selleri
senapskål
sengröe
sen häggmispel
serbgran
sibirisk lärk
sibirisk nunneört
sibirisk vallmo
sibiriskt bovete
sibiriskt fetblad
silverarv
silverbuske
silvergran
silvermartorn
silverpoppel
silvertistel
silverviol
sitkagran
sjuhörnig daggkåpa
sjöfräken
sjögull
sjönajas
sjönöt
sjöranunkel
sjötåtel
skaftmålla
skaftslamkrypa
skarptandad daggkåpa
skatnäva
skavfräken
skedamarant
skelört
skogsbingel
skogsbräken
skogsbräsma
skogsfibblor
skogsfru
skogsfräken
skogsförgätmigej
skogsklematis
skogsklocka
skogsklöver
skogsknipprot
skogskorn
skogskornell
skogskovall
skogslysing
skogslök
skogsnarv
skogsnoppa
skogsrör
skogssallat
skogsskräppa
skogsstarr
skogsstjärna
skogsstjärnblomma
skogssvingel
skogssäv
skogstry
skogsveronika
skogsvicker
skogsvinbär
skogsviol
skorem
skottlandsögontröst
skrednarv
skruvax
skruvnating
skuggbräken
skugglosta
skuggnäva
skuggsvingel
skuggviol
skunkkalla
skvattram
skånefibbla
skånskt mannagräs
skårdaggkåpa
skärblad
skär kattost
skärmstarr
skärmtry
sköldmöja
sköldsyra
skörbjuggsört
slakstarr
slaktoppsstarr
slamkrypa
slankstarr
slidnate
slidsilja
slidsmörblomma
slidstarr
sloklosta
sloknunneört
slokstarr
slån
slåtterblomma
slåtterfibbla
slåttergubbe
slöjsilja
smalbladig lungört
smaldunört
smalfräken
smalkaveldun
smal käringtand
smalmålla
smalstäkra
smalt nattljus
smal vattenpest
smalviva
sminkrot
smultron
smultronfingerört
smultronklöver
smultronmålla
småborre
småfingerört
småfrossört
småfruktig jungfrukam
smålånke
smånunneört
småsileshår
småsnärjmåra
småsporre
småsvalting
småtörel
småvänderot
smällglim
smällvedel
smörblomma
smörboll
Smörgåskrasse
snip
snårstarr
snårvinda
snärjmåra
snöarv
snöbräcka
snöbär
snödroppe
snöfryle
snögräs
snöklocka
snökrokus
sodaört
solros
solvända
sommarbinka
sommarfibbla
sommarfläder
sommargyllen
sommarklynne
sommarlånke
sommarslöja
sommarsnöklocka
sorgört
sotstarr
spansk klockhyacint
spansk körvel
sparris
sparvnäva
sparvvicker
spenat
spenslig ullört
spenört
spetsfingerört
spetshagtorn
spetsnate
spikblad
spikklubba
spikvallmo
spindelblomster
spindelört
spjutmålla
spjutskråp
spjutsporre
spjutvial
spretlosta
springkorn
sprängört
sprödarv
spåtistel
spädbräcka
späddaggkåpa
späd fingerört
spädnarv
spädnate
spädstarr
spärrmorgonstjärna
stagg
staggstarr
stenbräken
stenbär
stenfrö
stenkrassing
stenmalört
stenmåra
stennarv
stenros
stensöta
stickelfrö
stillfrö
stinkmålla
stinknäva
stinksyska
stjärnbräcka
stjärndaggkåpa
stjärnflocka
stjärnrams
stjärnstarr
stockros
stor andmat
storbladig murgröna
stor blåklocka
stor bockrot
stor fetknopp
stor frossört
storfryle
stor gemsrot
storgröe
stor haverrot
stor häxört
stor igelknopp
stor kardborre
stor käringtand
stor låsbräken
stormåra
stor nunneört
stor ormrot
storrams
stor riddarsporre
stor sandlilja
storsileshår
stor skogslilja
stortimjan
stor tofsäxing
storviol
stor vårstjärna
stor sötväppling
storven
stor ängssyra
stor ögontröst
strandaster
strandbräsma
strandflenört
strandfräne
strandglim
strandgyllen
strandiris
strandklo
strandkorn
strandkrassing
strandkrypa
strandkvickrot
strandkål
strandkämpar
strandloka
strandlummer
strandlysing
strandmalört
strandmaskrosor
strandmolke
strandmålla
strandnål
strandnarv
strandpryl
strandranunkel
strandråg
strandrödtoppa
strandskräppa
strandstarr
strandsötväppling
strandtrav
strandtåg
strandvallmo
strandvedel
strandveronika
strandvial
strandviol
strandviva
strandögontröst
strimfibbla
strimgröe
strimklöver
strimsporre
strutbräken
strålöga
strängstarr
strätta
sträv ambrosia
sträv kardvädd
sträv kavelhirs
strävlosta
sträv nejlikrot
sträv rudbeckia
stubbdaggkåpa
stubbtåg
styvfibblor
styv fingerört
styv glasört
styvmorsviol
styvnate
styvsenap
styvstarr
styvt braxengräs
stånds
stäppsalvia
stäppsenap
sumparv
sumpbläddra
sumpfräne
sumpförgätmigej
sumpgentiana
sumpmåra
sumpnoppa
sumpnycklar
sumpskräppa
sumpstarr
sumpviol
surkörsbär
svalting
svalört
svarta vinbär
svartbinka
svartbräken
svartfibblor
svartfryle
svarthö
svartkavle
svartklint
svartkämpar
svartnonnea
svartoxbär
svartpoppel
svartsenap
svartstarr
svarttall
svarttåg
svartvide
svedjenäva
svedstarr
svenskfibbla
svensk häggmispel
svenskmålla
svinamarant
svinmolke
svinmålla
svinrot
svärdkrissla
svärdslilja
svärdtåg
sydbläddra
sydgullregn
sydsmörblomma
sylnarv
syltåg
sylört
syren
såpnejlika
såpört
sårläka
säfferot
sälg
säv
sötbjörnbär
sötgräs
sötkörsbär
sötvedel

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/s.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg