Giftiga växter

Denna förteckning innehåller de vilda eller förvildade växtarter som oftast brukar omnämnas som giftiga. Utöver dessa finns ett flertal som är svagt giftiga men som knappast brukar orsaka förgiftningar eller andra besvär. Urvalet grundar sig på Giftiga växter i Sverige (Fagerström 1963) och Våra giftiga växter (Rodhe 1981).

Vid misstanke om förgiftning, sök vård, eller i lindrigare fall kontakta Giftinformationscentralen.

backsippa (Pulsatilla vulgaris)
ballongblomma (Nicandra physalodes)
bantörel (Euphorbia agraria)
belladonna (Atropa belladonna)
benved (Euonymus europaeus)
bergsyra (Rumex acetosella)
besksöta (Solanum dulcamara)
blåsippa (Hepatica nobilis)
blåtry (Lonicera caerulea)
bolmört (Hyoscyamus niger)
bondtobak (Nicotiana rustica)
brakved (Frangula alnus)
druvfläder (Sambucus racemosa)
dårrepe (Lolium temulentum)
dårört (Scopolia carniolica)
ekorrbär (Maianthemum bifolium)
fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)
finnmyrten (Chamaedaphne calyculata)
fläckig munkhätta (Arum maculatum)
färgginst (Genista tinctoria)
getapel (Rhamnus cathartica)
getrams (Polygonatum odoratum)
gul fingerborgsblomma (Digitalis grandiflora)
gullregn (Laburnum)
gul nattskatta (Solanum villosum)
gulsippa (Anemone ranunculoides)
harsyra (Oxalis acetosella)
hasselört (Asarum europaeum)
hundrova (Bryonia alba)
hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
idegran (Taxus baccata)
järnek (Ilex aquifolium)
kabbleka (Caltha palustris)
kaprifol (Lonicera caprifolium)
klätt (Agrostemma githago)
kärrtörel (Euphorbia palustris)
kolokvint (Citrullus colocynthis)
liguster (Ligustrum vulgare)
liljekonvalj (Convallaria majalis)
liten fingerborgsblomma (Digitalis lutea)
missne (Calla palustris)
munkhätta (Arum alpinum)
murgröna (Hedera helix)

nattskatta (Solanum nigrum)
nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum)
odört (Conium maculatum)
olvon (Viburnum opulus)
ormbär (Paris quadrifolia)
parkolvon (Viburnum lantana)
pingstlilja (Narcissus poeticus)
potatis (Solanum tuberosum)
påsklilja (Narcissus pseudonarcissus)
rabarber (Rheum rhabarbarum)
revormstörel (Euphorbia helioscopia)
riddarsporre (Consolida regalis)
rosling (Andromeda polifolia)
rävtörel (Euphorbia peplus)
röd hundrova (Bryonia dioica)
röd trolldruva (Actaea erythrocarpa)
skelört (Chelidonium majus)
skogsbingel (Mercurialis perennis)
skogstry (Lonicera xylosteum)
skvattram (Rhododendron tomentosum)
småtörel (Euphorbia exigua)
smörblomma (Ranunculus acris)
snöbär (Symphoricarpus albus)
snödroppe (Galanthus nivalis)
sommarfläder (Sambucus ebulus)
spikklubba (Datura stramonium)
sprängört (Cicuta virosa)
storrams (Polygonatum multiflorum)
stor riddarsporre (Delphinium elatum)
svärdslilja (Iris pseudacorus)
tibast (Daphne mezereum)
tidlösa (Colchicum autumnale)
tiggarranunkel (Ranunculus sceleratus)
tovsippa (Anemone sylvestris)
trolldruva (Actaea spicata)
tysk ginst (Genista germanica)
vargtörel (Euphorbia esula)
vildkaprifol (Lonicera periclymenum)
vildpersilja (Aethusa cynapium)
virginiatobak (Nicotiana tabacum)
vitsippa (Anemone nemorosa)
vårtörel (Euphorbia cyparissias)
äkta stormhatt (Aconitum napellus)
ängssyra (Rumex acetosa)
ärttörne (Ulex europaeus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/giftig.html
Senaste uppdatering: 26 april 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg