Referenser

Corneliuson, J. 1997. Växternas namn. Vetenskapliga växtnamns etymologi. - Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Fries, T. M. 1904. Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden. - Arkiv för botanik Bd. 3, Nr. 14: 1-60.

Hansen, K. (red.) 1988. Dansk feltflora. - Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Köpenhamn.

Haeupler, H. & Schönfelder, P. 1988. Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Hoffberg, C. F. 1792. Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom. - 3:e uppl. Stockholm.

Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning i Norden.- 2:a uppl. Generalstabens litografiska anstalts förlag, Stockholm.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. - Koeltz Scientific Books, Königstein.

Hylander, N. 1954. Märkligare nytillskott till den svenska kärlväxtfloran sedan 1920. - Botaniska Notiser 107: 132-153.

Hylander, N. 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae. Första litteraturuppgift för Sveriges vildväxande kärlväxter jämte uppgifter om första svenska fynd. Förvildade eller i senare tid inkomna växter. - Svensk Botanisk Tidskrift. 64. Suppl.: 1-332.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. & Vuokko, S. (red.). 1986. Retkeilykasvio. - Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (red.). 1998. Retkeilykasvio. - Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki.

Kristinsson, H. 1987. A guide to the flowering plants and ferns of Iceland. - Örn og Örlygur Publishing House.

Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. 1994. Svensk flora. - 27:e uppl., omarbetad av L. Jonsell och B. Jonsell. Liber Utbildning AB, Stockholm.

Lagerberg, T. 1956-1958. Vilda växter i Norden, band 1-4. - 3:e uppl. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm.

Lid, J. 1985. Norsk, svensk, finsk flora. - 5:e uppl., bearbetad av O. Gjærevoll. Det Norske Samlaget, Oslo.

Lid, J. 1994. Norsk flora. - 6:e uppl., bearbetad av R. Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.

Linné, C. von 1745. Carl Linnæi öländska och gotländska resa år 1741.

Linné, C. von 1749. Flora Oeconomica eller Hushålls-Nyttan af de i Swerige, Wildt wäxande Örter. - Stockholm.

Linné, C. von 1751. Carl Linnæi skånska resa år 1749.

Linné, C. von 1755. Flora Svecica - Svensk Flora (i svensk översättning 1986). - Forum, Stockholm.

Lyttkens, A. 1904-1915. Svenska växtnamn 1-3. - Facsimil 1981, W. Ekstrand, Lund.

Löve, Á. 1945. Íslenzkar jurtir. - Ejnar Munksgaard Kaupmannahöfn.

Mabberley, D. J. 1987. The Plant-Book. - Cambridge University Press.

Mabberley, D. J. 1997. The Plant-Book. - 2:a uppl. Cambridge University Press.

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994. Den store nordiske flora. - Översatt och bearbetad av J. Feilberg och B. Løjtnant. G. E. C. Gads Forlag, Köpenhamn.

Nordstedt, O. 1920. Prima loca plantarum suecicarum. Första litteraturuppgift om de i Sverige funna vilda eller förvildade kärlväxterna. - Bilaga till Botaniska Notiser 1920: 1-95.

Nyman, C. F. 1867-1868. Utkast till svenska växternas naturhistoria 1-2. - Örebro.

Odhner, E. 1963. Växternas namn. - Bokförlaget Liber, Stockholm.

Retzius, A. J. 1806. Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ. - Lund.

Stace, C. 1991. New flora of the British Isles. - Cambridge University Press.

Stace, C. 1997. New flora of the British Isles. - 2:a uppl. Cambridge University Press.

Wiklund, S. 1984. Textila material, historik-teknik-egenskaper-användning. - Stockholm.

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/florlitt.html
Senaste uppdatering: 2 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg