Groddbräcka

Saxifraga foliolosa R. Br.

Vetenskapliga synonym: S. stellaris L. var. comosa Retz., S. stellaris L. ssp. prolifera (Sternb.) Schönb.-Tem.

Grynsildre Gryn-Stenbræk Iturikko Grjónasteinbrjótur

Groddbräcka Beskrivning. Groddbräcka är en flerårig ört som oftast saknar blommor, men som istället har talrika grönaktiga groddknoppar i blomställningen. Stjälken är bladlös, upprätt och sparsamt grenig. Bladen sitter samlade i en basal rosett, de är omvänt äggrunda med vasst och grovt sågad kant. Groddbräcka har ibland en ensam blomma med spetsiga kronblad i toppen av stjälken, men är oftare utan blommor. De grönaktiga groddknopparna sitter samlade i små gyttringar i grenspetsarna. Arten sätter sällan frö.
Groddknoppar Groddbräcka liknar mest stjärnbräcka (S. stellaris), men den senare saknar groddknoppar och blommar alltid rikligt. Ytterligare en annan svensk bräcka har groddknoppar, nämligen knoppbräcka (S. cernua), denna skiljer sig dock från groddbräcka genom sin bladiga stjälk och rödaktiga groddknoppar som sitter i bladvecken.

Bladrosetta hos groddbräcka Utbredning. Groddbräcka är vanlig på fuktig kalkrik mark i högfjällsområden från Jämtland till Torne lappmark, och förekommer sällsynt även i skogslandet. Den påträffas vid snölegor, bäckstränder och klipphyllor. Första fynduppgift. Arten betraktades länge som en varietet av stjärnbräcka (S. stellaris) och finns som sådan omtalad redan av Linné i Flora Lapponica år 1737.

Etymologi. Artnamnet foliolosa är en dimunitiv form av latinets folium (blad) och betyder 'med små blad', vilket syftar på de små bladliknande groddknopparna.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Saxifraga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"En märkvärdig varietet vill jag, till tjänst för de växtälskare (F. B. 43), som finna så stor förnöjelse i dylika, här ej med tystnad förbigå. Det är
Saxifraga caule nudo simplici, foliis dentatis, coma foliolosa. Tab. II fig. 3.
Denna är mycket allmän i våra fjälltrakter, och jag sväfvade länge i ovisshet om hvad det var, tilldess ändtligen ett eller annat stånd, som i toppen var försedt med en enda blomma, visade sig tillhöra den här beskrifna arten [stjärnbräcka], hvilket äfven bekräftades af rotbladen.
Bladen äro fullständigt lika hos denna och ofvannämnda, men rotbladens sågtänder gå djupare ned samt äro trubbigare och i hvarje bladkant trenne. Stjälken är dubbelt högre, upptill vipplikt förgrenad, uppbärande små, för blotta ögonen knappt synliga, äggrunda blad som äro så tätt gyttrade, att de yttersta grenarne äro helt och hållet täckta däraf."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxifol.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg