Knäckepil

Salix fragilis L.

Svenska synonym: pil, skörpil

Skjørpil Skørpil Salava, Piilipuu Crack Willow Bruch-Weide

Knäckepil, honhängen

Beskrivning. Knäckepil är ett stort träd som ofta har en mycket tjock stam med grov, svartaktig och djupt fårad bark. Kvistarna är kala och släta och bryts av mycket lätt. Bladen är långa, lansettlika och finsågade i kanten, blankt mörkgröna och kala på båda sidorna, med glandler vid bladskivans bas. Bladskaftet är tydligt och stiplerna är något sneda, men syns mest på ungskott. Knäckepil blommar i maj-juni, ungefär samtidigt som bladen utvecklas. Hängefjällen är blekgula och faller av tidigt. Hanblommorna har bara två ståndare. Fruktkapslarna är kala. I Sverige finns mest hanträd som fortplantar sig vegetativt.
Knäckepil liknar jolster (S. pentandra), den senare har dock kortare och bredare blad, samt hanblommor med vanligen fem ståndare.

Knäckepil

Utbredning. Knäckepil förekommer från Skåne upp till mellersta Norrland. Den är ganska vanlig i södra Sverige men blir ovanligare norrut. Kring Mälaren finner man knäckepil vid nästan alla stränder. Den har ofta planterats vid bryggor och stränder, varifrån den spritt sig vegetativt med avbrutna grenar som rotat sig. Första fynduppgift är från Linnés skånska resa som publicerades 1751, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Knäckepil

Användning. Knäckepil är sedan gammalt odlad som prydnadsträd vid dammar och stränder.

Etymologi. Artnamnet fragilis kommer av latinets frangere (bryta) och betyder skör, namnet syftar på att kvistarna lätt bryts av.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är allmännast utom Skåne, där den wäl finnes, men icke så allmän, som hwita Pihlen. Den wäxer til et tämmeligen stort träd; men trädet är skört och grenarne glesa, hwarföre det både mindre motstår stormar, och gifwer mindre lugn. Deremot har det snabbare wäxt, och är derföre tjenligt på wedlösa orter. Man bör wid dess plantering följa VON LINNÉS råd, at endast taga sättstörar och qwistar af hanträd, hwarigenom förebygges, dels at den icke på obehörige ställen får så sig, dels ock at icke ängarne bli af dess frödun orena."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salifra.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg