Stormåra

Galium album Mill.

Vetenskapliga synonym: G. erectum Huds., G. mollugo auct., G. mollugo ssp. erectum Syme, G. mollugo var. angustifolium Leeds, G. mollugo var. erectum auct.
Svenska synonym: buskmåra

Stormaure Hvid Snerre Paimenmatara Hedge Bedstraw Wiesen-Labkraut

Stormåra Beskrivning. Stormåra är en av de mest storvuxna arterna i släktet. Stammen är fyrkantig, kal, slät och ganska grov och kan bli meterlång. Den är trots sin grovlek vek och nedliggande med uppstigande blomställningar. Bladen är mörkgröna och uddspetsade och sitter åtta tillsammans i krans. Stormåra blommar från juni till augusti. Blomställningarna är mycket stora, greniga och yviga. De enskilda blommorna är vita och fatlika med fyra uddspetsade kronblad. Frukterna är kala med rynkig yta.
Blommor av stormåra Stormåra är en ganska mångformig art men bör inte kunna förväxlas med andra måror (Galium). Arten snärjmåra (G. aparine) har mycket sträva stjälkar som hakar fast i allt den kommer i kontakt med, och vitmåra (G. boreale) är lågväxt och styvt upprätt med fyra trenerviga blad i krans. Stormåra kan korsa sig med gulmåra (G. verum) varvid en intermediär hybrid som i växtsätt liknar stormåran uppstår. Hybriden kallas gräddmåra eller hybridmåra och kännetecknas av blekgula blommor, samt blad som är smalt lansettlika, men dock bredare än de barrlika bladen hos gulmåran.

Stormåra Utbredning. Stormåra är allmän från Skåne till Lappland. Den förekommer ofta i stort antal på allehanda kulturpåverkade marker, som backar, ängsmarker och vägkanter. Det är intressant att notera att Linné i Flora Svecica (1755) betraktade arten som en av vårt lands största sällsyntheter, "rarissima in Suecica planta", endast känd från Stäket i Uppland. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1740 (Nordstedt 1920).

Bladkrans hos stormåra Etymologi. Artnamnet album betyder vit och syftar på blomfärgen. Namnet betyder således 'vitmåra' men blir förvillande eftersom detta svenska namn används på en annan art, Galium boreale.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galialb.html
Senaste uppdatering: 19 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg