Blodrot

Potentilla erecta (L.) Räusch.

Vetenskapliga synonym: P. tormentilla Scop.
Svenska synonym: tormentilla

Tepperot Tormentil, Opret Potentil Rätvänä Blóðmura Tormentil Blutwurz

Blodrot Beskrivning. Blodrot är en flerårig, nästan kal ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Jordstammen är grov, vedartad, och blir röd vid snittning, vilket givit arten dess namn. Stjälkarna är veka och uppstigande eller nedliggande, men inte rotslående utan bildar små och ganska täta ruggar. Bladen är oskaftade, trefingrade med grovtandade småblad och blanka och gröna på båda sidorna. Stiplerna är fria, grovtandade och något mindre än småbladen. Blodrot blommar från juni till augusti med små gula blommor. Blommorna är centimeterbreda med fyra gula kronblad som har en orangegul fläck vid basen.
Blodrot Blodrot skiljs från de flesta andra arter i släktet fingerörter (Potentilla) genom sina kala mörkgröna oskaftade blad samt sina fyrtaliga blommor. Mest lik är den sällsynta arten revig blodrot (P. anglica), som också har fyrtaliga blommor, men som skiljer sig genom att dess stjälkar är nedliggande och rotslående vid noderna, samt att bladen är tydligt skaftade.

Genomskuren jordstam, 'blodrot' Utbredning. Blodrot är allmän och förekommer i nästan hela landet, utom i de nordligaste delarna. Den växer på fuktig mark, i skogsmark, myrar, kärrkanter och hyggen. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum 1658, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Genomskuren jordstam, 'blodrot' Användning. Blodrot har i äldre tid använts som medicin mot blödningar, magsjukdomar och tandvärk och såldes på apoteken som rhizoma tormentillae, eller tormentillarot. Som läkeväxt anger Arvid Månsson Rydaholm (1642) att den hade 26 dygder och den ansågs bota allt från förkylning, magsjuka och dysenteri till pest och förgiftning. Jordstammen har också kommit till användning för sådana ändamål som garvning och färgning. Nyman (1868) skriver att blodrot "har mycket verksammare egenskaper än de andra Potentillorna och är den enda som numera användes i medicinen".

Etymologi. Artnamnet erecta kommer av latinets erectus (upprätt) och syftar på stjälkarna.

Familj: Rosaceae
Släkte: Potentilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tormentilla är en kosteligh och dyrbar Ört, hon brukas till många åthskileligha slaghs Siukdommar, hennes bästa tijdh til at distillera watn aff, eller til at insabla, på hwilken tijdh hon krafftigast och starkast är, är ifrån then 15. Dagh Augusti och til then 8. Dagh Septembris, och skal man bådhe Örten och Rooten stöta uthi enom Mortare: Hon är aff kåld och torr complex uthi then tredje grad. Hafwer thessa 26. dygder..."

Ur En myckit nyttigh Örta-Book av Arvid Månsson Rydaholm (1642)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/poten/poteere.html
Senaste uppdatering: 8 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg