Kalkdån

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

Svenska synonym: smaldån

Smaldå Smalbladet Hanekro Kaitapillike Red Hemp-nettle Schmalblättriger Hohlzahn

Kalkdån Beskrivning. Kalkdån är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt, enkel eller mer eller mindre utspärrat grenig, med mjuk tilltryckt behåring men utan körtelhår. Kalkdån Stjälkens leder är inte förtjockade. Bladen är smalt lansettlika med helbräddad eller otydligt och glest tandad kant. Kalkdån blommar i juli-augusti med rödvioletta blommor som sitter i kransar i bladvecken. Kronan är tvåläppig med ljusa fläckar och fodret är gråaktigt med tilltryckt behåring.
Kalkdån Kalkdån liknar mjukdån (G. ladanum), men den senare har bredare, grovtandade blad och stjälk med både enkla hår och körtelhår.

Kalkdån Utbredning. Kalkdån förekommer sällsynt, ofta tillfälligt, i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den växer på torr, vanligen grusig, kalkrik mark, till exempel på skalgrusbankar. Första fynduppgift är från Bohuslän och publicerades år 1896 (Nordstedt 1920).

Kalkdån Etymologi. Artnamnet angustifolia kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad), namnet syftar på de smala bladen.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Galeopsis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/galeo/galeang.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg