Centaurium Hill.

Arun

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, lågväxta, kala örter. Stjälk upprätt. Blad tunglika till brett ovala. Blommor femtaliga, i tvåsidiga knippen. Foder djupt flikat, foderflikar smala. Krona rosa, med lång krontub och utbrett bräm, kronflikar smalt elliptiska. Ståndare fem, fästa i mynningen av krontuben, ståndarknappar vridna. Stift ett, märken två. Frukt en smal, tvårummig kapsel.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Arterna i släktet är variabla och uppfattningen om vad som utgör arter har varierat genom åren, flera tidigare erkända arter betraktas numera som synonymer till antingen kustarun eller flockarun. Uppgifter om enskilda arters användning och publicering av första fynd är därför osäker.

Användning. Arun användes förr utvärtes mot ohyra och invärtes mot allehanda sjukdomar. Enligt Retzius (1806) fick man ett bra magmedel om man lät arun och rot av kalmus (Acorus calamus) dra i brännvin. Det är dock osäkert vilken eller vilka av arterna i släktet arun som avses.

Etymologi. Släktnamnet Centaurium kommer av grekiskans kentaurion, ett växtnamn som förekommer hos Hippokrates (400 f. Kr.).

Släktet har omkring 20 arter, varav tre förekommer i Sverige. Vanligast av de svenska arterna är kustarun (C. littorale).

Familj: Gentianaceae

Arter:
dvärgarun (C. pulchellum)
flockarun (C. erythraea)
kustarun (C. littorale)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/centa/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg