Flockarun

Centaurium erythraea Rafn

Vetenskapliga synonym: C. minus auct., C. umbellatum auct., Erythraea capitata Willd.
Svenska synonym: flockarun, storarun (var. erythraea), huvudarun (var. capitatum)

Skjermgyllen (var. erythraea), Hovudgyllen (var. capitatum) Mark-Tusindgylden (var. erythraea), Hoved-Tusindgylden (var. capitatum) Common Centaury Echtes Tausendgüldenkraut

Flockarun Beskrivning. Flockarun är en vanligen lågväxt, tvåårig ört med upprätt stjälk. Rosettbladen är spetsiga, brett elliptiska till äggrunda, med tre till sju nerver. Stjälkbladen är bredast omkring mitten. Flockarun blommar i juli-augusti med rosa blommor som sitter i mer eller mindre täta, tvåsidiga knippen. Kronan har utbredda kronflikar som är minst fem millimeter långa. Fodret är ungefär hälften så långt som krontuben. Flockarun är variabel och uppfattades tidigare som två olika arter, vilka numera betraktas som varieteter. Flockarun (var. erythraea) är mer högväxt och har glesare blomställning, medan varieteten huvudarun (var. capitatum (Willd) Melderis) är lägre med tät blomställning.
Flockarun Flockarun och dess varietet huvudarun kan lätt förväxlas med den likaledes variabla arten kustarun (C. littorale), den senare skiljer sig genom smala, jämnbreda blad, samt foder som är lika långt som krontuben. Små exemplar skiljs från dvärgarun (C. pulchellum) på större blommor och förekomsten av bladrosett.

Flockarun Utbredning. Flockarun är sällsynt och förekommer mest i Skåne och på Öland och Gotland, men har även påträffats i flera andra sydliga landskap. Den växer på fuktig, sandig mark. Första fynduppgift. Uppgifter om arun (Centaurium) finns redan under medeltiden, det är dock osäkert vilken art som åsyftas.

Flockarun Användning. Se släktet arun (Centaurium).

Etymologi. Artnamnet erythraea kommer av grekiskans erythraios (rödaktig) och syftar på blomfärgen.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Centaurium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/centa/centery.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg