Euphorbia L.

Törlar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter, med vit mjölksaft. Stjälk upprätt, grenig i toppen. Blad strödda, helbräddade eller fint tandade. Blomställning grenad. Blommor enkönade, mycket reducerade, utan foder och krona. Sambyggare, med han- och honblommor på samma planta. Hanblommor av en ståndare. Honblommor av tre pistiller omgivna av fem grupper av hanblommor (ståndare); märke tvådelat. Blomsamling med två gula eller grönaktiga svepeblad och fem nektarier, tillsammans bildande en falsk blomma (cyathium). Nektarier ofta med två hornlika utskott. Frukt en trerummig kapsel. Frön med oljerikt bihang (elaiosom).
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Det som ser ut att vara blommor hos törlarna är i själva verket samlingar av mycket reducerade blommor. Hanblommorna består av en enda ståndare som har en led på strängen. Den övre delen utgör den egentliga ståndarsträngen, medan delen under leden är blomskaftet. Hanblommorna sitter i små grupper runt den centralt placerade honblomman. De är oftast i olika utvecklingsstadier.
Alla törlar har mjöksaftgångar och utsöndrar en vit mjölksaft då de skadas. Mjölksaften är giftig och ett par av arterna har orsakat förgiftningsfall.

Etymologi. Släktet Euphorbia är uppkallat efter Euphorbios (100 f. Kr.) som var livläkare åt kung Juba II av Mauretanien. Törel är ett äldre svenskt ord för den plattförsedda stav som användes i smörkärnor vid smörtillverkning. Det äldre svenska namnet mjölkört eller mjölkörter har också använts som namn på mjölke (Epilobium angustifolium).

Släktet har över 1500 arter. I Sverige förekommer sju bofasta arter, till de vanligaste hör revormstörel (E. helioscopia), rävtörel (E. peplus) och den naturaliserade arten vårtörel (E. cyparissias). Ytterligare ett tiotal arter har påträffats tillfälligt.
Flera arter odlas som trädgårdsväxter, till exempel mandeltörel (E. amygdaloides), gulltörel (E. epithymoides), eldtörel (E. griffithii) och myrtentörel (E. myrsinites). Andra är välkända krukväxter, som julstjärna (E. pulcherrima), Kristi törnekrona (E. milii) och High Chaparall (E. trigona).

Familj: Euphorbiaceae

Arter:
bantörel (E. agraria)
kärrtörel (E. palustris)
revormstörel (E. helioscopia)
rävtörel (E. peplus)
småtörel (E. exigua)
vargtörel (E. esula)
vårtörel (E. cyparissias)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"EUPHORBIÆ slägte är lätt kändt af den ömniga hwita och skarpa mjölklika saft dess arter gifwa, hwaraf de ock kallas på flere ställen Mjölkört. I allmänhet anser man denna saft såsom giftig, åtminstone skadelig, i hwad mån den är det för menniskor, har man, i anseende til försökens wådelighet, icke utrönt...
...Deras skärpa finner man deraf, at de på späd hud kunna göra sårnad, och at saften påstruken ofta borttager wårtor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg