Kråkbär

Empetrum nigrum L.

Svenska synonym: kråkris

Krekling Revling Etelänvariksenmarja Krækilyng Crowberry Schwarzes Krähenbeere

Kråkbär

Beskrivning. Kråkbär är ett lågt vintergrönt ris med barrlika blad, oansenliga blommor och svarta bärlika frukter. Stammen är ofta nedliggande och rotslående. Blommorna är enkönade, med ståndare eller pistill. Frukten har inga ståndare vid basen, vilket skiljer arten från den mycket snarlika nordkråkbär (E. hermaphroditum). De två skiljs också genom skillnader i Hanblommor kromosomtal, kråkbär har 26, medan nordkråkbär har 52 kromosomer. Nordkråkbär betraktas ofta som en underart av kråkbär och har då det latinska namnet Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher. Bladen hos kråkbär är oftast smala och parallellsidiga, medan de hos nordkråkbär är bredare och mer elliptiska.

Hanblommor

Utbredning. Kråkbär har en sydlig utbredning och är den av arterna som dominerar i Götaland och Svealand. Kråkbär växer mest på kalkfattig sandmark och på myrar.

Användning. Frukterna har en fadd lite besk smak och är inte särskilt goda att äta.

Kråkbär

Övrigt. Kråkbär kan inte säkert skiljas från nordkråkbär (E. hermaphroditum) utan att kromosomtalet fastställs. Tvåkönade blommor förekommer sällsynt även inom kråkbär, liksom enkönade regelbundet finns i populationer av nordkråkbär.

Etymologi. Artnamnet nigrum kommer av latinets niger (svart) och syftar på frukternas färg.

Familj: Ericaceae
Släkte: Empetrum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"En låg och krypande buske, som är allmän på de magraste fält och backar, äfwen hwar bottnen är sur, och wäxer så gärna på en grusbacke och sandhed, som i myror och kärr...
...Fattigt folk rifwa wäl af den, hwar den wäxer något frodigt, för at gagna den til bränsle, och barn äta understundom bären, som i början wålla någon yra med hufwudwärk, och det är all den nytta, man gör sig af busken i Swerige."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/empet/empenig.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg