Elatine L.

Slamkrypor

Beskrivning. Mycket små, sump- eller vattenlevande, ettåriga örter. Stjälkar nedliggande, rotslående. Blad motsatta, linjära till spatelformiga, stipler små. Blommor mycket små, ensamma i bladvecken, oskaftade eller skaftade, tretaliga eller fyrtaliga. Foder sammanväxt vid basen. Kronblad hinnartade, tre eller fyra, korta, blekt rosa. Ståndare tre, sex eller åtta. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en klotrund kapsel. Frön raka eller hästskoböjda.
Kromosomtal: 2n=40 (slamkrypa, tretalig slamkkrypa), 2n=72 (skaftslamkrypa).

Övrigt. Alla arterna i släktet är mycket små och liknar groddplantor av andra växter, men de förekommer ofta i stort antal och kan därigenom upptäckas. Ibland växer de under vatten och är då svåra att få syn på. Arterna slamkrypa (E. hydropiper), tretalig slamkrypa (E. triandra) och den sydeuropeiska arten E. macropoda har viss anvšndning som akvarieväxter.

Etymologi. Släktnamnet Elatine kommer av grekiskans elatos (smidbar, tänjbar), vilket kan syfta på arternas ofta reviga växtsätt.

Släktet har tio arter varav fyra förekommer i Sverige, vanligast är slamkrypa (E. hydropiper).

Familj: Elatinaceae

Arter:
nordslamkrypa (E. orthosperma)
skaftslamkrypa (E. hexandra)
slamkrypa (E. hydropiper)
tretalig slamkrypa (E. triandra)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Ett slägte, åt hvars arter man hittills hos oss synes ha lemnat föga uppmärksamhet. Vid Götheborg, der de förekomma i den ömnighet, att Götha Elfs botten, på 1-2 fots djup under vattenytan, nästan öfverallt af dem beklädes med en fin grönska, har jag under förleden sommar haft det mest gynnande tillfälle att granska och jemföra dem med hvarandra, och har dervid funnit 4 former, som jag utan våld på naturen ej anser mig kunna sammanföra."

Ur ÷fver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine av M. W. von Düben (Botaniska Notiser 1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 november 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg