Nordslamkrypa

Elatine orthosperma Düben

Vetenskapliga synonym: E. hydropiper L. var. orthosperma (Düben) Hartm.

Nordleg Evjeblom Nordlig Bækarve Oikovesirikko

Nordslamkrypa Beskrivning. Nordslamkrypa är en mycket liten, ettårig ört. Stjälkarna är nedliggande och rotslående. De spatelformiga bladen har tydligt skaft som är ungefär lika långt som bladskivan. Arten blommar från juni till september med mycket små, oskaftade blommor som sitter enstaka i bladvecken. Blommorna har fyra vitrosa kronblad och åtta ståndare. Frukten är en liten äggformad kapsel som inte är intryckt i spetsen, den har nästan raka frön.
Nordslamkrypa är mycket lik slamkrypa (E. hydropiper), men den senare skiljs genom att kapseln är klotrund och intryckt i spetsen och att fröna är hästskoformigt böjda. De båda andra arterna i släktet har tretaliga blommor med tre kronblad och tre eller sex ståndare.

Nordslamkrypa

Utbredning. Nordslamkrypa är sällsynt och växer på leriga stränder från Halland till Lule Lappmark, men den är övervägande nordlig och har försvunnit från många sydsvenska växtplatser. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av M. W. von Düben i artikeln Öfver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine i Botaniska Notiser 1839 (Nordstedt 1920). Nordslamkrypa var då ny för vetenskapen och von Düben beskrev arten i samma artikel.

Etymologi. Artnamnet orthosperma betyder 'med raka frön' och kommer av grekiskans ortho (rak) och sperma (frö).

Familj: Elatinaceae
Släkte: Elatine

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"E. ORTHOSPERMA, foliis petiolo brevioribus floribus sessilibus octandris tetragynis, capsula oblonga, seminibus leviter cygneo-arcuatis.
I Götha Elf ej sällsynt, blandad med föregående; hittills blott funnen under vattnet. Blomdelarnes antal som hos föregående [slamkrypa (E. hydropiper)]; fröhuset aflångt, mer högt än bredt, frön omkring 20, nästan raka med en svag S-formig böjning. Liknar till vext, blomning och utseende E. hydropiper, men fröhusets, och i synnerhet fröns olikhet (alltid densamma hos en stor mängd fröhus af båda arterna, som jag undersökt) tyckes vara för stor, att tillåta deras förening."

Ur Öfver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine av M. W. von Düben (Botaniska Notiser 1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/elatort.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg