Hampa

Cannabis sativa L

Hamp Hamp Hamppu Hemp Hanf

Hampa Beskrivning. Hampa är en ettårig ört som i gynnsamma lägen kan bli upp till två meter hög. Bladen sitter vanligen strödda längs stjälken och är handlikt fingrade, med tre till nio, lansettlika, sågade småblad. Blomställningen är upprätt och körtelklädd. Arten är tvåbyggare och har han- respektive honblommor på olika plantor. Blommorna är femtaliga med oansenligt hylle. Hanblomställningarna är yvigt greniga, medan de honliga är klaselika. Frukten är en liten nöt ('hampfrö').
Blommorna är oansenliga hos hampan och den hinner inte alltid blomma i vårt land, men det dekorativa bladverket är mycket karaktäristiskt för arten.

Blad av hampa

Användning. Hampa var tidigare en viktig kulturväxt som odlades både för de fettrika frukternas och de långa men grova stamfibrernas skull. Av de senare framställdes till exempel snören. Torkade blommor och blad kallas marhijuana och uppsamlat körtelsekret från blommorna kallas haschisch. Frukterna, det så kallade hampfröet, som säljs som fågelfrö tillhör en varietet med obetydligt innehåll av den aktiva substansen.

Hampsnöre

Utbredning. Hampa är en tillfälligt uppdykande inkomling som påträffats på kulturmark i ett flertal landskap. Första fynduppgift som förvildad publicerades av Retzius år 1806, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Övrigt. Arten hampflockel (Eupatorium cannabinum), vars blad liknar hampans, hör till familjen korgblommiga växter (Asteraceae).

Etymologi. Artnamnet sativa betyder odlad och syftar på hampans användning som spånadsväxt.

Familj: Cannabaceae
Släkte: Cannabis

Spånadsväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är wäl icke från början Swensk; men som den ofta förekommer wid åkerrenar och gärden, äfwen wäl i åkrar, är den ibland Swenska wäxter uptagen. Huru den bör skötas för at få goda Hamptågor, är nogsamt kändt, äfwen som wigten för landet at deraf alstra en myckenhet; men ock altför mycket efterlåtit. Bonden sår wäl något litet, men det räcker icke ens til husbehof, mycket mindrr kommer det i beräkning, när man besinnar den myckenhet deraf, som årligen åtgår til Rep, Linor, Tåg, Segelduk, Säckar, Segelgarn, Fisknät, m. m. och införskrifwes från Ryska orterne, så wäl som all den Hampolja hwilken åtgår til Såpsjuderierna i landet."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cannaba/canna/cannsat.html
Senaste uppdatering: 11 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg