Smålånke

Callitriche palustris L.

Vetenskapliga synonym: C. verna L., C. vernalis Kütz. ex W. D. J. Koch

Småvasshår Småfrugtet Vandstjerne Pikkuvesitähti Vorbrúða Sumpf-Wasserstern

Beskrivning. Smålånke är en späd kal ettårig ört. Stjälkarna är tunna och nedliggande, vanligen korta om arten växer på land. Den växer dock ofta nedsänkt i grunt vatten och stjälkarna kan då bli två decimeter långa och har vanligen en flytande bladrosett med fem till tio spatellika blad. Undervattensbladen är längre och smalare än bladen hos landformen. På land är bladen korta och smala, inte genomskinliga, och oftast bredast vid den grunt urnupna spetsen. Arten blommar från maj till augusti med oansenliga blommor som sitter i bladvecken. Blommornas ståndare är ofta reducerade. Frukterna är mycket små, saknar oftast stift och har en kort hinnkant i övre delen.
Smålånke känns igen på att frukterna har en kort vingkant i övre delen, utan frukter är den svår att säkert skilja från de andra arterna i släktet lånkar (Callitriche). Den vanliga arten sommarlånke (C. cophocarpa) är oftast större och grövre med fler flytblad, men skiljs säkrast genom att frukterna helt saknar vingkanter.

Utbredning. Smålånke är ganska vanlig, den förekommer från Skåne till Torne Lappmark och växer vanligen på fuktig naken jord, i hällkar, på stränder och i hjulspår. Ibland finner man den tillsammans med arter som rödlånke (Lythrum portula) och ävjebrodd (Limosella aquatica). Första fynduppgift publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Callitrichaceae
Släkte: Callitriche

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitrichaceae/calli/callpal.html
Senaste uppdatering: 28 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg