Åkermolke

Sonchus arvensis L.

Vetenskapliga synonym: S. arvensis L. f. laevipes (W. D. J. Koch) Hiitonen S. arvensis L. ssp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman S. uliginosus M. Bieb. (var. glabrescens), S. maritimus auct. (var. maritimus)
Svenska synonym: fettistel, mjölktistel; vanlig åkermolke (var. arvensis), kalmolke (var. glabrescens), klappermolke (var. maritimus)

Åkerdylle Ager-Svinemælk Peltovalvatti Perennial Sow-thistle Acker-Gänsedistel

Åkermolke Beskrivning. Åkermolke är en flerårig, ganska högväxt ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt och vanligen grenig upptill. Bladen är stjälkomfattande med rundade basalflikar och bladskivan är djupt parflikig med bukttandad och taggig kant, de övre bladen har få eller inga flikar. Åkermolke blommar från juli till september. Blomskaften och blomkorgarna är vanligen tätt klädda med gula skaftade körtelhår, men kan ibland vara kala. Korgarna är stora, upp till sex centimeter breda, och har klargula tunglika blommor. Frukten är plattad med fem ribbor på varje sida. Arten är ganska variabel och ett par varieteter brukar urskiljas i Sverige, huvudvarieteten vanlig åkermolke (var. arvensis) är körtelhårig, medan varieteten kalmolke (var. glabrescens Wimm & Grab.) är helt kal, ibland urskiljs också en tredje varietet, klappermolke (var. maritimus Wahlenb.), som också är kal och förekommer på steniga havsstränder.
Åkermolke Åkermolke är den enda av arterna i släktet molkar (Sonchus) som har klargula blommor och blomkorgar som är bredare än fyra centimeter. Arten strandmolke (S. palustris), som också är flerårig, är större och har talrika blomkorgar i blomställningen, samt blekgula blommor och vanligen svarta körtelhår.

Åkermolke Utbredning. Åkermolke är vanlig i hela landet utom i de nordligaste delarna där den förekommer mer sparsamt. Den växer på öppen kulturpåverkad mark som åkrar och vägkanter, eller på havsstränder. I åkrar kan arten än idag bli ett svårutrotat ogräs. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Frukter av åkermolke Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och syftar på växtplatsen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Sonchus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är et ogräs i åkrarne på flere ställen, hwilket med sine krypande rötter och flygande frö mycket förökar sig. Utan at man hindrar den gifwa frö, och wäl för Åkern, kan den icke utrotas."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sonch/soncarv.html
Senaste uppdatering: 14 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg