Grönskära

Bidens radiata Thuill.

Vetenskapliga synonym: B. platycephala Oerst.

Grønbrønsle Fladhoved-Brøndsel Säderusokki Strahliger Zweizahn

Grönskära, blomkorgar Beskrivning. Grönskära är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och vanligen ogrenad. Bladen sitter motsatta och är ljusgröna, treflikade, skaftade och har sågad kant. Grönskära blommar under hösten, i augusti-september. Blomkorgarna är upprätta, breda och platta, samt omgivna av en krans med ett tiotal bladlika ytterholkfjäll. I blomkorgarna finns bara gulbruna, rörformade diskblommor, tunglika strålblommor saknas. Frukten är plattad och har vanligen två hullingförsedda spröt i toppen.
Grönskära Grönskära skiljer sig från de båda andra arterna, brunskära (B. tripartita) och nickskära (B. cernua), genom sin ljust gröna färg och sina breda, platta blomkorgar som är omgivna av omkring tio bladlika ytterholkfjäll.

Grönskära

Utbredning. Grönskära är sällsynt och förekommer mest i Skåne och i Värmland, men har påträffats i ett flertal landskap. Arten är en våtmarksväxt som återfinns på näringsrik mark vid sjöar, dammar och åar. Första fynduppgift är från Hjälmaren och publicerades av A. Y. Grevillius i Botaniska Notiser 1892 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet radiata kommer av latinets radiare (stråla) och betyder strålformig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Bidens

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Då jag i slutet af Augusti och början af September månader innevarande år undersökte vegetationen på de genom sänkningarna nybildade skären i Hjelmaren, anträffade jag på tvenne skär - ett strax vester om Henan mellan Hvalön och Foderön, samt ett de s. k. Balgbergen tillhörande skär...
...en Bidens, till karaktärerna i många afseenden intermediär mellan B. cernua och B. tripartita."

Ur Bidens radiata Thuill., funnen på skär i Hjelmaren av A. Y. Grevillius (Botaniska Notiser 1892)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/biden/biderad.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg