Slåttergubbe

Arnica montana L.

Svenska synonym: hästfibbla

Solblom Almindelig Guldblomme Etelänarnikki Berg-Wohlverleih

Slåttergubbe Beskrivning. Slåttergubbe är en flerårig ört med kraftig jordstam. Stjälken är upprätt, körtelhårig och kan bli en halv meter hög. Bladen är strävhåriga och äggformade med helbräddad kant, de flesta sitter samlade i en basal rosett. Stjälkbladen är få och oftast motsatta. Slåttergubbe blommar i juni-juli, blomkorgarna är stora, mer än fem centimeter breda, med holkfjäll i två rader. Den översta blomkorgen omges vanligen av två mindre, sidoställda, korgar som utgår från vecket av stjälkbladen. Både strålblommor och diskblommor har en orangegul färg som avviker från den hos de flesta andra svenska arter i familjen. Frukterna är korthåriga, ribbade och har en enradig, smutsigt vit hårpensel.
Slåttergubbe är lätt att känna igen på sina motsatta blad och orangegula blommor. Den andra svenska arten i släktet, fjällarnika (A. angustifolia), är lik slåttergubbe men är smalbladig och saknar körtelhår, den förekommer endast i högfjällsområden i Lappland.

Slåttergubbe, unga bladrosetter

Utbredning. Slåttergubbe är ganska vanlig i sydvästra Sverige där den växer på kalkfattig mark, i hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, ljunghedar, skogsbryn och vägkanter. Arten hade tidigare en mycket vidare utbredning i Syd- och Mellansverige, men har gått tillbaka kraftigt och försvunnit från många av sina tidigare växtplatser. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Slåttergubbe har använts som läkeväxt och Hoffberg (1792) skriver att "Örten är kraftig, gör kräkning, drifwer urin, swett och rening hos fruent. Nyare Läkare berömma den uti Lamheter, Borttagenhet och mot swarta Starren, wid rötfeber, frossa m. m.". Linné uppger i Flora Lapponica (1737) att han sett småländska bönder insamla och röka slåttergubbe vid brist på tobak.

Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och betyder 'som växer i bergstrakter'. Det svenska namnet slåttergubbe skall inte förväxlas med slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) eller slåtterblomma (Parnassia palustris). Namnet hästfibbla anges av Linné som det småländska namnet på arten.

Familj: Asteraceae
Släkte: Arnica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I södra Sverige, såsom i Smålands och Skånes ängar, är denna växt allmän, och då densamma af den berömde RUDBECK uppräknas bland lappska växterna, upptager äfven jag här densamma, fastän jag icke anträffat den i Lappland. Den förefinnes ej heller i Sveriges nordligare landskap, och jag tviflar ingalunda, att nämnda högvälborne författare med ofvan anförda namn afsett följande [fjällarnika], enär denna, som är ganska allmän i Lappland, men f. ö. ej anträffad i Sverige, icke finnes omnämnd i hans förteckning på lappska växter."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/arnic/arnimon.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg