Färgkulla

Anthemis tinctoria L.

Gul gåseblom Farve-Gåseurt Keltasauramo Gult gæsablóm Yellow Chamomile Färberkamille

Färgkulla

Beskrivning. Färgkulla är en flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Bladen är parflikiga och har djupt sågtandade kanter så att den ibland verkar dubbelt parbladig, bladöversidan är kal och mörkgrön medan undersidan är tilltryckt hårig och grågrön. Färgkulla blommar från juni till september. Blomkorgarna har orangegula tunglika strålblommor och orangegula rörlika diskblommor. Holkfjällen är smala och vitulliga och korgarna har inga fjäll mellan blommorna.
Färgkulla kan förväxlas med de båda ettåriga arterna gullkrage (Chrysanthemum segetum) och kranskrage (C. coronarium) som båda har likartade blomkorgar och gula eller gulaktiga strålblommor. Båda dessa är dock helt kala, har breda ljusbruna hinnlika holkfjäll och saknar fjäll mellan blommorna. Gullkragens blad är dessutom inte parflikiga. De andra arterna i släktet kullor (Anthemis), som förekommer i Sverige, har vita strålblommor.

Utbredning. Färgkulla är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på torra, öppna marker, framförallt i kalkrika områden, vanligen hittar man den i vägkanter och på banvallar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Färgkulla odlas ibland som prydnadsväxt och det finns flera olika namnsorter. Den är en välkänd färgväxt som ger gul färg.

Etymologi. Artnamnet tinctoria kommer av latinets tingere (färga), tinctus (färgad) och syftar på att arten kan användas för färgning.

Familj: Asteraceae
Släkte: Anthemis

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Finnes i öpna ängar med lerbotten i synnerhet i Upland, äfwen i många åkrar i Södermanland, och är där et nog elakt ogräs. Til Skåne är den icke än kommen. Ätes af Geten, Hästen och något af Fåret. Til gul färg förtjenar den mycken upmärksamhet."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anthe/anthtin.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg